Yönetmelikler

Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesi fakültelerinde/yüksekokullarında yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden U ve NA notu bulunmayan staj hariç, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara verilen ek sınavı,
ç) GNO: Genel not ortalamasını,
d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,
g) Mazeret sınavı: Ara ve yarıyıl sonu sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
ğ) Mütevelli Heyeti: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,
ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,
i) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile fakülte/yüksekokul kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,
j) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
k) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,
l) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Fatih Üniversitesini,
n) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,
o) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
ö) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri
 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenim Ücreti

MADDE 5 – (1) Lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci İşleri

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine, izinlerine ve fakültelerden/yüksekokullardan ilişiğinin kesilmesine ilgili yönetim kurullarınca karar verilir. Öğrenci bu kararlara karşı, onbeş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.
(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Giriş Esasları ve Kesin Kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Ayrıca adayların başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.
(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Fakülteye/yüksekokula süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu madde hükümlerine göre, kendileri veya yakınları vasıtasıyla da yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Öğrencilere danışman atanması ile danışmanın görev ve yetkilerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt Yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri devam ettikleri fakültede/yüksekokulda her yarıyıl Üniversitenin ilgili kurullarca tespit edilen usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi, öğrencinin derslerini elektronik ortamda seçip onayladıktan sonra danışman tarafından onaylanması şeklinde gerçekleşir. Kayıt yapılmamasından veya eksikliklerden öğrenci sorumludur.
(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.  Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

Kimlik Kartı

MADDE 10–(1) Bu Yönetmeliğin 7\'nci maddesi hükümleri uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya  bu Yönetmeliğin 9\'uncu maddesi hükümleri  uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
 

Yatay ve Dikey Geçişler ile Çift Anadal ve Yandal Programları

MADDE 11– (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversite içinde bölümler arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Yatay geçişler ilgili yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri; ilgili kurul tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmek suretiyle yapılır.
(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim Yılı

MADDE 12 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi dönem içi ve dönem sonundaki sınavlar dâhil olmak üzere en az onyedi haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.
(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Süresi, Şekli ve Dili

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal ve azami süreler; dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için ise dokuz yıldır.
(2) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(3) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.
(4) Üniversitede öğretim dili; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenir. Öğretim dili yeni açılan bölümlerde Senato ve Yükseköğretim Kurulunun onayı, eğitime devam eden bölümlerde ise ilgili kurul, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.

Öğretim Programları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokul ve bölümlerinde öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim programına göre yapılır.
(2) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar.

Ön Şart Dersleri ve Diğer Koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse Yazılma, Ders Bırakma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ancak mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler danışman onayı ile kırk krediye kadar ders alabilirler. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.
(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.
b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.
c) İkinci yarıyıl sonu itibariyle alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, GNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilirler.
ç) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.
d) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde en fazla üç dersten kaydını silip, başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere Devam Zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuarın ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.
(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu

Sınavlar

MADDE 18 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Sınavlar; muafiyet, ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret ve mezuniyet için ek sınavdan oluşur.
(2) Muafiyet sınavı, 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre hazırlık sınıfından ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölüm tarafından yapılan ve başarılı olanların dersi almalarını gerektirmeyen sınavlardır.
(3) Ara sınavlar, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla dönem arasında yapılan sınavlardır. Senato tarafından her yarıyılda bir sınav haftası belirlenir.
(4) Yarıyıl sonu sınavları, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla dönem yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Bu sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez ve o dersten kalmış sayılır.
(5) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da sınava girmeyen ya da girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır. Not ortalaması ne olursa olsun yarıyıl sonu notu FF, FD veya U olanlar ile GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden yarıyıl sonu notu DD ve DC olanlara bütünleme sınavına girme hakkı verilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez.
(6) Mazeret sınavı, mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavlarının bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeret sınavı açılır.

Sınav Programları ve Yeri

MADDE 19 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Sınav programları ve sınavın nerede yapılacağı, sınav dönemi başlamadan iki hafta önce Rektörlükçe ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav Şekli ve Sonuçlarının İlanı

MADDE 20 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, proje veya ödev şeklinde yapılabilir.
(2) Laboratuar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.
(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir.
(4) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir.

Sınavlarda Kopya veya Kopyaya Teşebbüs

MADDE 21 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çektiren veya kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve durum tutanakla tespit edilerek ilgili fakülteye/yüksekokula bildirilir. Söz konusu öğrenciler ile sınav kâğıtları değerlendirilirken kopya çektikleri tespit edilen ve durumu dersin öğretim elemanı tarafından ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin soruşturması açılır ve ilgili öğrencilere o sınav için sıfır (0) notu verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 22 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Öğrenci, sınav sonucuna notların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve başvuru ilgili dersin verildiği bölüm kurulunun önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Notlar

MADDE 23 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:
a) Harf notu, 4.00 ve 100 üzerinden karşılığı puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

                                                         100 üzerinden transkripte
Başarı notu           Kat sayı           gösterilene eş değer puan
        AA                      4.00                       90-100
        BA                     3.50                        85-89
        BB                     3.00                       80-84
       CB                      2.50                       75-79
       CC                     2.00                        70-74
       DC                     1.50                        65-69
       DD                     1.00                        60-64
       FD                      0.50                        50-59
       FF                      0.00                           0-49

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) I: Eksik,
2) S: Yeterli,
3) T: Transfer
4) U: Yetersiz,
5) P: Gelişmekte olan,
6) EX: Muaf,
7) NI: Katılmamıştır,
8) NA: Devamsız.

c) Bunlardan;
1) I notu; dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşullarıtamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
2) S notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
3) T notu; Üniversiteye, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişyapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.
4) U notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
5) P notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
6) EX notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanöğrencilere verilir. EX notu ortalamaya katılmaz.
7) NI notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.
8) NA notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

Başarı Durumu

MADDE 24 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) Bir dersten S, EX, T, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir; ancak, FD notu alınan ders ile önşart yerine getirilmiş sayılır.
(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Lisans öğrenimi hazırlık programını başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak gerekir.
(3) GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüdençıkmak için öncelikle CC’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.
(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00–3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50–4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

MADDE 25 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı Notunun Belirlenmesi

MADDE 26 – (1) (Değ. 28/08/2012-28395) EX ve T notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınav, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Yaz Dönemi Öğretimi

MADDE 27 – (1) Yaz dönemi öğretimi, 23/7/1998 tarihli ve 23411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Derslerin Kredi Değeri ve AKTS Kredisi

MADDE 28 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve Genel Not Ortalamaları

MADDE 29 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota GNO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Mezuniyet ve Diploma

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin okuduğu bölümden diploma alabilmesi için o bölümün öğretim programında gösterilen derslerden başarılı olması, GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, ilgili yönetim kurulu kararı ve ilgili birimlerden aldığı ilişik kesme belgesini ibraz etmesi gerekir. Diplomalarda Üniversitenin, fakültenin/yüksekokulun ve varsa bölümün  adı belirtilir.
 
Mezuniyet İçin Ek Sınavlar

MADDE 31 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilere aşağıda esasları belirtilen ek sınav hakkı verilir:
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.
b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.
c) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve Hakların Saklı Tutulması

MADDE 32 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, kararda belirtilmesi şartıyla öğrenim süresindensayılmaz.

Üniversiteden Ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamını ödemesi gerekir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Gönderilen Öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yüksek öğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Ders Muafiyeti

MADDE 35 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.
(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

Fazladan Alınan Dersler

MADDE 36 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Öğrenci talep ederse artan dersler transkripten çıkartılır.

Ön Lisans Diploması

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.
(2) Bu öğrenciler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen  esaslara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu Öğrenciler

MADDE 38 – (1) Burslu öğrencilere  ilişkin  esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 39 – (1) 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Diğer Yönetmelikler